Zápis do MŠ Rovniankova

 

Termín prijímania  žiadostí detí do MŠ Rovniankova od  1.  9. 2017

je v čase od 19.04.2017 do 03. 05. 2017 v materskej škole od 8.00 hod do 15.00.hod. do rúk riaditeľky MŠ Mgr. Šášikovej Márii, alebo zástupkyni riaditeľky MŠ Mgr.Žemličkovej Dáši.

 

 

 

Podmienky prijímania detí do MŠ Rovniankova 8, 851 02 Bratislava od  1.  9. 2017

 

V zmysle § 59 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene   a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prijímať:

  1. spravidla deti vo veku od 3 rokov (deti, ktoré v roku 2017 dovŕšia vek 3 rokov) do 6  rokov ich veku,
  2. prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku   plniť povinnú školskú dochádzku,
  3. prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti  s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

V súlade s §3 vyhlášky č. 306/2008 Z .z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. určuje riaditeľka MŠ po prerokovaní s pedagogickou radou dňa 15.2.2017  ostatné podmienky prijímania detí. V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

      - súrodenci už umiestnených detí v MŠ


       Mgr. Mária Šášiková