Zápis do MŠ Rovniankova

 

Podmienky prijímania detí do MŠ Rovniankova 8 , 851 01 Bratislava

 

od 1.9.2019

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prijímať:

a)    spravidla deti vo veku od 3 rokov do 6 rokov ich veku,

b)  prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,

c)    prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

V súlade s §3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. určuje riaditeľka MŠ po prerokovaní s pedagogickou radou ostatné podmienky prijímania detí. V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať deti v školskom roku 2019/2020, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

a)    prednostne súrodenci už umiestnených detí v MŠ Rovniankova

 

  Termín prijímania  žiadostí detí do MŠ Rovniankova od  1.  9. 2019

je v čase od 08.04.2019 do 16. 04. 2019 v materskej škole od 7.30 hod do 15.00.hod. do rúk riaditeľky MŠ Mgr. Šášikovej Márii, alebo zástupkyni riaditeľky MŠ Mgr.Žemličkovej Dáši.

 

                                                                                                    Mgr. Šášiková Mária

 

Oznam_o_prijimani_deti_do_MS_2019-2020-starosta.pdf