Príjímanie detí na predprimárne vzdelávanie do mš

Oznam o termíne  a podmienkach prijímania detí  na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2021/2022

 

Žiadosť o prijatie do materskej školy na školský rok 2021/2022 si môžete vyzdvihnúť osobne v materskej škole, alebo stiahnuť z internetovej stránky  www.petrzalka.sk  v oblasti školstvo.

 

Termín odovzdávania žiadostí sa uskutoční v dňoch

 od 3.mája do 7.mája 2021 v čase:

-        pondelok 3.mája 2021 v čase od 8.30 hod. o 17.00 hod

-        utorok 4.mája až piatok 7.mája v čase od 10.30 hod. do 13.00 hod.

 

Podmienky prijímania detí do MŠ Rovniankova 8 , 851 01 Bratislava od 1.9.2021

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadostí zákonných zástupcov detí prijímať v termíne od 3.mája do 7.mája 2021.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia detí predložia žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, aj s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť podaná bez tohoto potvrdenia nie je úplná a nie je akceptovateľná. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem vyššie uvedenej žiadosti o prijatie dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským“ (ďalej len „žiadosť“). je zverejnené a dá sa stiahnuť z internetovej stránky www.petrzalka.sk v oblasti školstvo a z internetových stránok jednotlivých MŠ. Žiadosť môže poskytnúť aj príslušná MŠ.

V zmysle §59 ods. 1, 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len školský zákon) sa na predprimárne vzdelávanie v materských školách budú prijímať prednostne

  • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinnéV zmysle § 59a školského zákona povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v obci, kde má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca nevyberie inú materskú školu.

V zmysle §59 ods.2 školského zákona určuje riaditeľka materskej školy ostatné podmienky prijímania detí. V prípade zvýšeného záujmu o prijatie dieťaťa do Materskej školy, Rovniankova 8, Bratislava sa po prijatí všetkých detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, budú prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

  1. súrodenci detí, ktorí budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v Materskej škole, Rovniankova 8, Bratislava aj v školskom roku 2021/2022

  2. deti, ktoré nedovŕšia do 31.8.2021 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude v školskom roku 2022/2023 žiadať o výnimočné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky, zákonný zástupca takéhoto dieťaťa v žiadosti priloží aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast (uprednostnené budú deti, ktoré majú trvalý pobyt na spádovej ulici)

  3. ostatné deti v závislosti od voľnej kapacity podľa veku:

  • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov

  • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky

  • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky

 

V zmysle § 59 školského zákona riaditeľka MŠ o prijatí dieťaťa rozhodne do 15.06.2021.

Mgr.Mária Šášiková, riad.MŠ

 

 

peciatka_usmernenie_spady_ms_povinne-predp-rimarne-vzdelavanie_2021_2022.pdf
Ziadost-o-prijatie-dietata-na-predprimarne-vzdelavanie.docx
OZNAM-Podmienky-prijimania-deti-Dokument-programu-Microsoft-Office-Word.docx